PETYCJA #WybieramZbiorKom

Od marca 2020 roku czyli od początku pandemii Covid-19 sektor transportu zbiorowego odnotowuje drastyczne spadki w przewozach pasażerskich, co odbija się również na spadku wpływów ze sprzedaży biletów. Wielu prywatnych przewoźników zakończyło swoją działalność, co w konsekwencji bezpośrednio przyczyniło się do powiększenia zjawiska wykluczenia transportowego. 

Dramatyczna sytuacja wywołana pandemią dotknęła zwłaszcza rynek autobusowej komunikacji regionalnej, w którym głównymi klientami tego segmentu była młodzież szkolna i dzieci. Zmniejszona mobilność podróżnych przyczyniła się także do dużych spadków liczby pasażerów (w 2019 – 335,9 mln, a w 2020 już tylko 209,4 mln) i wskaźnika wykorzystania kolei na 1 mieszkańca, który wyniósł 5,5 (w porównaniu do roku 2019- spadł aż o 3,2). 

Badania przeprowadzone przez wiele uznanych i renomowanych Instytutów jednoznacznie wskazywały, że ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 w środkach transportu zbiorowego przy zachowaniu odpowiednich środków bezpieczeństwa jest niskie lub znikome. Pomimo wysiłku przewoźników i braku dowodów naukowych, transport stał się ofiarą nieprzemyślanych wypowiedzi w mediach.

Aby zachęcić ludzi do powrotu do transportu zbiorowego potrzebne jest – oprócz kampanii społecznej promującej komunikację zbiorową #WybieramZbiorKom- utworzenie konkretnego katalogu zachęt, aby potencjalny pasażer wybrał ponownie autobus, pociąg czy tramwaj.

Apelujemy, aby:

  1. rozpoczęte zostały prace nad sprawnym i szybkim ujednoliceniem systemu ulg ustawowych które obowiązywać będą w publicznym transporcie zbiorowym bez względu na rodzaj środka transportu. Z nieznanych powodów inne ulgi ustawowe obowiązują w transporcie autobusowym i kolejowym, co uniemożliwia dokonywanie integracji taryfowej transportu drogowego oraz kolejowego przez powiatowych i regionalnych organizatorów tego transportu.
  2. zmienione zostały przepisy Ustawy o PTZ w taki sposób, aby w drodze wyjątku od ogólnej reguły decentralizacyjnej, w przypadku Publicznego Transportu Zbiorowego możliwe było przekazywanie zadań JST poziomu lokalnego do samorządów województw oraz aby możliwe było zakładanie powiatowo-wojewódzkich, gminno-powiatowo-wojewódzkich oraz  gminno-wojewódzkich, związków celowych w zakresie PTZ.
  3. został określony minimalny, ale obowiązkowy katalog standardów usług  jakie w zakresie usług publicznego transportu zbiorowego Państwo Polskie gwarantuje każdemu swojemu obywatelowi, bez względu na miejsce zamieszkania (chodzi m.in. o maksymalną odległość od przystanku PTZ do miejsca zamieszkania, maksymalny cykl kursowania czy minimalną dzienną liczbę par połączeń komunikujących każdy przystanek PTZ ze stolicą gminy)
  4. zmienione zostały zapisy prawa oświatowego, które nakazują gminom zapewniać opiekę uczniom w czasie dowozu do szkoły.

W trosce o dalszy byt i rozwój całej branży transportowej, apelujemy o podjęcie konkretnych działań i wsparcie kampanii społecznej #WybieramZbiorKom!. Wszyscy powinniśmy walczyć o budowę pozytywnego wizerunku komunikacji zbiorowej. Brak powrotu pasażerów do transportu publicznego to zwiększenie korków, co za tym idzie wzrost wypadków, zanieczyszczenia środowiska czy smogu. 

Dlatego apelujemy do wszystkich pasażerów: miłośników komunikacji zbiorowej, instytucji centralnych i samorządowych, organizatorów przewozów, przewoźników i operatorów o wsparcie i podpisanie Naszej Petycji. 

Razem #WybieramZbiorKom!!!

PODPISZ PETYCJĘ!